Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชน พร้อมปล่อยคาราวาน ครัวกลาง พม. ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (5 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รับมอบของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชน ได้แก่ 1. สมาคมภัตตาคารไทย บริจาคผักสดื 2,000 กิโลกรัม เนื้อหมู 1,000 กิโลกรัม กุนเชียง 1,000 กิโลกรัม 2. บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด บริจาคแพลนเบสต์เบอร์เกอร์ 199 ลัง ไส้กรอก 899 กิโลกรัม และ 3. บริษัท เอสบีเอส เอเซีย กรุ๊ป จำกัด บริจาคซอสพริก 149 กิโลกรัม พร้อมทั้งร่วมปล่อยคาราวาน ครัวกลาง พม. เพื่อนำของบริจาคไปจัดทำอาหารส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)


นายปรเมธี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

กระทรวง พม. จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. เพื่อจัดสรรสิ่งของที่จำเป็นและเงินที่ได้รับบริจาคจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนนายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้ ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนครัวกลาง พม. โดยจะนำไปประกอบอาหารให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละชุมชน ได้แก่ 1.ครัวกลางชุมชน เขตลาดพร้าว 2.ครัวกลางชุมชน เขตบางกอกน้อย 3.ครัวกลางชุมชน เขตดอนเมือง 4.ครัวกลางชุมชน เขตคลองเตย 5.ชุมชนรุ่งมณี เขตวังทองหลาง 6.ชุมชนซอยสวนพลู เขตวังสาทร 7.บ้านมิตรไมตรีดินแดง 8.ศูนย์พักพิง จังหวัดปทุมธานี 9.ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู บางกอกน้อย และ 10.ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนและอยู่ในภาวะยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. บริเวณชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. และโทรศัพท์ 02-659-6476 หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง