วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม.ลงนามร่วม ACCESS 4 U มลรัฐออสเตรเลียใต้ ทำ ROU แผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ

 วันนี้ (11 ก.ย. 2562) เวลา 08.25 น. นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับนานาชาติ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการและเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการแก่องค์กรเครือข่ายได้ศึกษาเรียนรู้ 

โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) และกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ในนามของประธานกรรมการบริหาร องค์การ Access4u (Mr. Robert Dempsey) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

   

กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ ได้กำหนดการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งการบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) จัดทำแผนโครงการเฉพาะให้แก่แผนงานการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ 2) จัดทำและดำเนินโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม ยั่งยืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมแก่บุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวรวมถึงชุดการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรที่กรมกิจการผู้สูงอายุสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

3) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกรมกิจการผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ในเชิงบวก 4) ให้พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชากรเป้าหมายอยู่ในระดับสูง อีกทั้งสนับสนุนกรมกิจการผู้สูงอายุในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ที่ช่วยให้ภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จ