วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. เตรียมแนวทางรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ”

วันนี้ (27 ม.ค. 64) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ "เราชนะ" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ ด้วยการสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 2564)

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย จึงได้เตรียมแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” 

โดยมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด ร่วมกับทีม พม. One Home ในจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ และสายด่วน พม. โทร. 1300 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับทราบและลงทะเบียนโครงการดังกล่าว อีกทั้งช่วยเหลือผู้รับบริการในสถานรับรองของกระทรวง พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มเปราะบางขาดคุณสมบัติที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” กระทรวง พม. ได้เตรียมมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ 1) ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น 2) เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือกของครอบครัวสำหรับการมีรายได้ และอาชีพ และ 3) ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด