Update Newsสังคม

พม. เสริมพลัง ติดอาวุธทางปัญญาแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม องค์ความรู้ และทักษะตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ป่วยจิตเวช ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจในการพัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน กลุ่มเสี่ยง และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้รับบริการที่เหมาะสม จากการเก็บสถิติผู้ใช้บริการของนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่งทั่วประเทศ จำนวน ๔,๕๔๗ คน พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอาการทางจิตเวช สูงถึง ๒,๙๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐ ซึ่งการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ป่วยจิตเวชนั้น จำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน มากกว่าผู้ป่วยปกติต้องเข้าใจถึงธรรมชาติ รู้จักการสร้างสัมพันธภาพ เฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย ตลอดจนสามารถวางแผนให้การช่วยเหลือ และรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวช และความปลอดภัย ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงจัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ และทักษะตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ป่วยจิตเวช แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด นิคมสร้างตนเองที่มีโครงการบ้านน้อยในนิคมและบ้านมิตรไมตรี จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิและสวัสดิการ ของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ความรู้เรื่องโรคจิตเวชและการประเมินคัดกรองผู้ป่วย นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่างๆ เช่น เทคนิคการเจรจา การให้คำปรึกษา การส่งต่อในเครือข่ายระบบสาธารณสุข และหัวใจหลักของการทำงาน คือ การนำแนวคิดชุมชนบำบัดมาฟื้นฟูและช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างปกติสุข โดยไม่ต้องเข้ารับบริการระยะยาวในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ให้ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างถูกต้อง มีอาชีพ และสามารถดูแลตนเอง และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวตอนท้าย