Update Newsสังคมสุขภาพ

พม. โชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0   

วันนี้ (31 ม.ค. 61) เวลา 14.50 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัย สูงคุณค่าสานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2561 เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ บริเวณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี


รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จึงได้เตรียมแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในทุกมิติ ซึ่งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ในชีวิตประจำวัน 

ทั้งนี้ จึงได้จัดโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” เพื่อนำนวัตกรรมในสาขาต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุใน 5 มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะภูมิปัญญา และคลังความรู้ของสังคม ในการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ นำนวัตกรรมและภูมิปัญญาไปเผยแพร่ในสังคมต่อไป


การจัดงานในวันนี้ นับเป็นการ Kick off เพื่อแสดงภาพรวมของนวัตกรรมในด้านต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ที่กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีแผนดำเนินการร่วมกันตลอดทั้งปี 2561 อาทิ 1) ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 2) นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ 3) นวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอเพื่อนผู้รู้ใจผู้สูงอายุ

   

   4) Application สำหรับผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาทางการเงิน 5) นวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ 6) นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ และ 7) ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น นอกจากนี้ มีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำหรับปี 2561 โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 


สำหรับแผนการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในปี 2561 กระทรวง พม. โดย ผส. ได้กำหนดแผนการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังนี้ นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (Innovation in Financial Literacy for Ageing Society) นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข) แอพพลิเคชั่น สิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ (Gold Application) นวัตกรรมกับเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly City) นวัตกรรมด้านอาหารเครื่องดื่ม และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ นวัตกรรมการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และนวัตกรรมด้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และแฟชั่นของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 การนำนวัตกรรมในสาขาต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทำให้สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ตลอด 24 ชั่วโมง (24 Hours Innovation for Older Persons)