Update Newsสังคม

พส. ยกระดับพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

   

   

นางนภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร โดยจัดตั้งกลุ่มแกนนำจิตอาสาที่เราเรียกกันว่า “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” หรือ อพม. เพราะเล็งเห็นว่าอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญ ในระดับพื้นที่ที่สามารถเข้าไปดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นการหนุนเสริมเติมเต็มภารกิจของ พม. ให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทั้งสิ้น 133,253 คน ทั่วประเทศ หน้าที่ของ อพม. คือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน
 

นางนภา กล่าวต่อไปว่า ปี 2561 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีเป้าหมายในการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขึ้น จำนวน 2 รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ อพม. ที่มีประสบการณ์การทำงานได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีในการทำงานอาสาสมัครให้แก่เพื่อน อพม. และเครือข่าย ซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดแนวคิดใหม่ในการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนสามารถยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ 

ซึ่งการจัดอบรมฯ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อพม. ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 205 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย อพม. กับการเป็นเครือข่ายช่วยเหลือคนหาย/การยกระดับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/ การปฏิบัติงานของ อพม. ในภาวะวิกฤต /การอภิปราย Best Practice กับงานด้านสังคม/จิตอาสารู้คุณค่า แทนคุณแผ่นดิน/อพม. พลังประชารัฐ พัฒนาสังคม และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง เสริมพลังสานฝันอพม. รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น อพม. ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2561
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรม ภายใต้สโลแกน “จิตอาสาทำความดี ไม่มีสิ้นสุด” นางนภากล่าวในตอนท้าย