Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส. เดินหน้าเปิดศูนย์ประสานงาน อพม. เขตสายไหม พร้อมบูรณาการงานระดับพื้นที่

วันพุธที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่าย สานพลังประชารัฐ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งประสานความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคม ให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ หนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม.ในด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือ/ส่งต่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เพราะพลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน

ปัจจุบัน เขตสายไหม มี อพม. จำนวนทั้งสิ้น 15 คน การทำงานที่ผ่านมามีรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีการสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดย อพม. ได้เข้ามาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีการจัดชุด อพม. ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 5 กลุ่ม ตามภารกิจของ พม. ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตสามไหม ได้จัดประชุมหารือ เรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. ระดับเขต 

ซึ่งผลการประชุมฯ ดังกล่าว มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง การขับเคลื่อนงานด้าน อพม. ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนใช้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงบูรณาการ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ


ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นางณัฐชา ทาวรมย์ ผู้อำนวยกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 1 ราย เป็นหญิง อายุ 47 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจตีบโรคไต และน้ำท่วมปอด 

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี ซึ่งเป็นผู้ดูแลและหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว จึงทำให้รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และยังไม่เคยมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งนี้จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการการทำงานภายในกระทรวงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม. เขตสายไหม จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้อง อพม. ทุกท่าน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางนภา กล่าวในตอนท้าย