Update Newsพาณิชย์

พาณิชย์ฯ เปิดตัวโครงการ “การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงโดยให้เครื่องหมายรูปพนมมือ”

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย, สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประกาศความร่วมมือดำเนินโครงการ “การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงโดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ” เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการส่งออก เผยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือแล้วทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ภายใต้เครื่องหมายการค้าจำนวน 216 แบรนด์


นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 12  กันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความหมายและความสำคัญของเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” ของกรมการค้าภายใน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือจากผู้บริโภค รวมถึงให้ความสำคัญในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ 

ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการส่งออก อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพข้าวหอมมะลิของประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลก ปัจจุบันความนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิบรรจุถุงมีเพิ่มมากขึ้น จากความเด่นของข้าวหอมมะลิเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม รสชาติอ่อนนุ่มและอร่อย สามารถหาซื้อได้ทั้งห้างค้าปลีกและร้านค้าทั่วไป และนอกจากการจัดงานในวันนี้ยังจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และสื่อออนไลน์ อีกด้วย


สำหรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” คือเครื่องหมายที่กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องหมายรับรอง“รูปพนมมือ” มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภททั่วไป ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ (2) ประเภทมาตรฐานดีพิเศษ

   

ซึ่งนอกจากมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีระบบมาตรฐานสุขอนามัย ได้แก่ GMP HACCP หรือ ISO ด้วย ตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการส่งออก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือแล้วในทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ภายใต้เครื่องหมายการค้าจำนวน 216 เครื่องหมายการค้า โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับอนุญาตฯ ประเภทมาตรฐานดีพิเศษ แล้วจำนวน 2 ราย จำนวน 6 เครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการกำกับดูแลคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมืออย่างเข้มงวด โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน สับเปลี่ยนหมุนเวียน ทุกเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ 

หากตรวจสอบพบว่าคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จะมีการลงโทษตามลำดับ ดังนี้ (1) มีหนังสือเตือน กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐานครั้งแรก (2) พักใช้หนังสืออนุญาตเป็นเวลา 3 เดือน กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 2 ครั้งภายในรอบ 1 ปีการตรวจสอบ และต้องนำข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวออกจากตลาดภายใน 15 วัน และ (3) เพิกถอนหนังสืออนุญาต กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 3 ครั้ง ภายในรอบ 2 ปีการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีเครื่องหมายรับรอง “รูปพนมือ” ของกรมการค้าภายใน แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ จะมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานอย่างแน่นอน