Update Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจพาณิชย์

“พาณิชย์” มั่นใจ ส่งออกสดใสขยายตัวร้อยละ 8

19 กุมภาพันธ์ 2561 – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กับทูตพาณิชย์ทั่วโลกว่า ในภาพรวมยืนยันว่าสถานการณ์การส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากที่ในปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกของไทยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่บูรณาการผลักดันในทุกตลาดอย่างเต็มที่

 โดยในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินว่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 8 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะฟื้นตัว และราคาน้้ามันที่เริ่มอยู่ระดับเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าที่เกี่ยวเนื่องและกำลังซื้อของตลาดศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้น (เป้าตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน ( 5 ) +5.5% CLMV +8.0% จีน + 10.0% สหรัฐฯ + 7.0% ญี่ปุ่น + 8.0% EU + 5.0% รัสเซีย + 30.0% ฮ่องกง + 10.0% อินเดีย +8.0 % ออสเตรเลีย + 8.0% ตะวันออกกลาง +5.0 % แอฟริกา + 11.0 % และ ลาตินอเมริกา + 3.0% ) การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความสมัพันธใ์กล้ชิดของภาครัฐและเอกชนไทย 
ซึ่งทั้ง 4 สภา (สภาหอฯ สภาอุตฯ สภาผู้ส่งออกทางเรือฯ และสมาคมธนาคารไทย) รวมถึงที่ปรึกษาภูมิภาคต่างๆ (Regional Advisors) ได้มาระดมสมองให้ข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่ เรื่องเร่งด่วนคือได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดสรรบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ Local Staff และผู้แทนการค้าให้เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการเจาะตลาดศักยภาพต่างๆ โดยเฉพาะ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ปรับบทบาทให้ทูตพาณิชย์ต้องท้างานเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น ต้องมีข้อมูลเชื่อมโยงทั้งการค้า การลงทุน และการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยจะต้องทำงานร่วมกับ BOI อย่างใกล้ชิด

 

  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จะเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ พันธมิตรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เน้นสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยต่อยอดทั้งจากการเยือนต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย อิหร่าน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี รวมถึงการจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจาะตลาดใหม่ๆ ได้แก่ ไต้หวัน ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา แอฟริกา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมืองเศรษฐกิจขนาดรองของจีน ซึ่งมีศักยภาพอย่างมากที่ส้าคัญ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกันพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากให้สามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ให้ได้ ผ่านช่องทาง Thaitrade.com เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนเข้าสู่ตลาดโลก และให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปรับเพิ่มภารกิจใหม่ โดยให้ช่วยหาโอกาสใหม่ๆ และ Potential Partner ทางธุรกิจ 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงเร่งบริหารจัดการข้อมูล Big Data จากทูตพาณิชย์ต่างๆ และทุกหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้ทันที นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการส่งเสริมธุรกิจบริการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการส่งออกสินค้า 

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการสร้างสรรค์ Creative Economy และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ออกไปลงทุน/ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจนจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรและอาหาร ตอกย้้าภาพลักษณ์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ซึ่งจากการประชุมในวันนี้ มีความมั่นใจว่าการส่งออกไทยน่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมาย โดยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการ ทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป