Update Newsสังคมสังคม/CSR

มหาดไทยเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาเครื่องมือชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62  ที่ผ่านมา เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2562 จากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561) จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนภาพรวมในทุกระดับของประเทศ โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ได้แก่ หมวดที่ 1 สุขภาพ 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 3 การศึกษา 5 ตัวชี้วัด หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ 4 ตัวชี้วัด และหมวดที่ 5 ค่านิยม 8 ตัวชี้วัด


ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ นำผลการจัดเก็บข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองเครื่องมือตัวชี้วัด เกณฑ์ชี้วัด แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) กำหนดแนวทาง แผนงาน ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป