Update Newsสังคมสังคม/CSR

ม.ราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการต้นแบบ “การปลูกข้าวอินทรีย์ ตามวิถีหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ แปลงนาสาธิตข้าวโรงเรียนไร่ถิ่นน้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 กับโครงการต้นแบบ “การปลูกข้าวอินทรีย์ ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการบูรณาการสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ภายใต้พระราโชบายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในการให้ลงไปแก้ไขปัญหาความยากจนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นควรว่าควรมีรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จึงได้มีการจัดเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นรายวิชาที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวมีหลักการคือเรียนรู้ในห้องเรียน 50% ลงพื้นที่ 30% และการถอดองค์ความรู้ 20% เพื่อนำเข้าสู่การปฏิบัติจริงในภาคเรียนต่อไป
 การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างแปลงต้นแบบในการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เป็นการบูรณาการรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งเป็นการขยายผลความสำเร็จจากไร่มะขามโมเดลสู่การถ่ายทอดแก่นักศึกษาและชุมชน ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ได้จากโครงการจะนำเข้าโรงสีแห่งความสุข โรงสีชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาคณะต่างๆ ได้เข้ามาค้นคว้า แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ใช้แกลบอัดเป็นวัสดุใช้ในสำนักงาน ใช้ข้าวในการทำเซรั่มเกี่ยวกับความงาม ใช้พื้นที่ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น
 

นายสุทธิพงษ์ พรหมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้เผยถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า ทางชาวบ้านซึ่งบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาได้เข้ามาสนับสนุนและดูแลตั้งแต่ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยว ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และยังทำให้ชาวบ้านเห็นว่านักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการทำนา ชาวบ้านเกิดความตื่นตัวและยินดีให้ข้อมูลกับนักศึกษา