Update Newsสังคม

รมว.พม. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดรอบ 2

วันที่ 2 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา  เวลา 14.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 2 

โดยมี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั๊น 
พาร์ค สวิท กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี 2558 ถือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน และมั่นคงให้กับประชากรของประเทศ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายคนพิการ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ เพื่อการเสริมสร้างเจตคติ ที่ดีของสังคมต่อศิลปินตาบอดอย่างถูกต้อง 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ไม่เป็นภาระ ต่อครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ ได้ดำเนินความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ร่วมกับค่ายเพลงดัง ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ซึ่งผลสำเร็จของโครงการฯนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการเป็นศิลปิน S2S มีผลงานการแสดงมากมาย มีบทเพลงที่ได้เผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากคนในสังคม

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ เป็นพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ศักยภาพของคนพิการในการเป็นนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะ และยกระดับการประกอบอาชีพของคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม พร้อมทั้งคัดเลือกนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ นำไปพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม 

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 มีกลุ่มเป้าหมายนักร้องนักดนตรี ตาบอดจำนวน 120 คน ซี่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะการร้องเพลงอย่างมืออาชีพ ทักษะการแสดง (Acting) การพัฒนาบุคลิกภาพ การคัดเลือก ประเมินการปฏิบัติจริงบนเวที และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

“ในนามของกระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอสจำกัด (มหาชน) ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตนหวังว่า ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ ศิลปิน S2S จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการร้องเพลง และการพัฒนาในเรื่องของการแสดงในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม ตนขอแสดงความยินดีกับนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือก และจะได้พัฒนาเป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดอย่างเป็นมืออาชีพต่อไป” พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวในตอนท้าย