Update Newsสังคมสังคม/CSR

รมว.พม.รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเร่งจัดทำถุงยังชีพส่งต่อผู้เดือดร้อนจากภัยโควิด

วันนี้ (24 เม.ย. 63) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รับมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ในโครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554 (วปอ.2554) ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 800 ถุง กุนเชียง จำนวน 400 ถุง ปลากระป๋อง จำนวน 200 กระป๋อง ไข่เค็ม จำนวน 800 แพ็ค หัวไชโป้ว จำนวน 400 ถุง และข้าวแต๋น จำนวน 1,000 ถุงนายจุติ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งขณะนี้ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ที่เพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว 

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดสรรสิ่งของที่จำเป็นและเงินที่ได้รับบริจาคจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า "ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับสิ่งของที่นำมาบริจาคในวันนี้ ซึ่งประเทศไทยกำลังประสบภาวะวิกฤติ แต่คนในสังคมยังมีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการให้ที่ไม่มีขีดจำกัด ถ้าเราไม่ได้ประชาชนทุกคนที่มาช่วยกัน ก็จะไม่สำเร็จได้มากเท่านี้ ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยสามารถจัดการได้ดีในลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งตนคิดว่าการให้นอกจากจะเป็นเรื่องของสิ่งของแล้ว เราทุกคนยังสามารถเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้กับคนที่ต้องต่อสู้ต่อไป และคนไทยจะไม่ทิ้งกัน ซึ่งรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันและร่วมบริจาค เพราะยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง และผู้ที่กำลังประสบปัญหากว่าล้านคนที่ต้องช่วยเหลือดูแล ซึ่งกระทรวง พม. จะนำสิ่งของไปมอบให้กับคนที่ลำบากที่สุด และต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดก่อน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้มากที่สุด"