Update Newsกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สังคมสังคม/CSR

รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้(29 พ.ค.67) เวลา 10.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของพี่น้องเกษตรกร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร ปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ ซึ่งทางรัฐบาลมีความห่วงใย และพร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 4.97 ล้านไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 128,101 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา พื้นที่ปลูก 1,171,936 ไร่ รองลงมาปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก 1,503,325 ไร่ ทุเรียน พื้นที่ปลูก 106,507 ไร่