Update Newsสังคม

รมว.แรงงานประชุมแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

   

และแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร หรือแรงงานตามฤดูกาล อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว ในส่วนของรูปแบบใบอนุญาตทำงาน และการยื่นขอ เช่น ยื่นคำขอทางอิเล้กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กระทรวงแรงงาน