Update Newsสังคมสังคม/CSRสุขภาพไลฟ์สไตล์

วิริยะประกันภัย ร่วมสร้างพลังใจ “Heal ใจผู้ดูแล Take Care ผู้ป่วยสมองเสื่อม”   

นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “Heal ใจผู้ดูแล Take Care ผู้ป่วยสมองเสื่อม” จัดโดย ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายภาคสังคม และจส.100 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังใจให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม พร้อมเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

  

สำหรับกิจกรรม “Heal ใจผู้ดูแล Take Care ผู้ป่วยสมองเสื่อม” เป็นการขยายผลจากโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม Forget Me Not ซึ่ง ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายภาคสังคม จส.100 และบริษัทฯ ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจปัญหาของผู้มีภาวะสมองเสื่อม โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ ได้ร่วมกันเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ผ่านการเสวนาพิเศษ “ดูแลด้วยใจ ใส่ใจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย” และกิจกรรมบำบัดผู้ป่วยสมองเสื่อม อันเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ให้แก่ ผู้ดูแล และผู้ป่วยสมองเสื่อม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ฝึกฝนการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ป่วยและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป