การศึกษาสังคมสังคม/CSR

ศรีสะเกษรวมใจ เปิดเมือง จัดศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสานสุดตระการตา

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจังหวัดศรีษะเกษเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะผู้บริหาร ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ว่า นับเป็นการแสดงพลังเชิงสร้างสรรค์ของชาวศรีสะเกษ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเปิดบ้านต้อนรับ ให้การดูแลผู้มาเยือนทุกคนให้ได้รับความประทับใจ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในหลายด้าน โดยมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การจัดงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้นำคณะนักเรียนจาก 20 จังหวัด 76 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม2562 โดยกำหนดสถานที่แข่งขันไปใน15อำเภอ 114 จุดแข่งขันพร้อมเยี่ยมชมการแข่งขันและมอบกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันและเชิญชวนผู้ปกครอง ประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยด้านว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ระบุว่าการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แล้วยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน 

โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงกิจกรรมหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ เทคโนโลยี กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ รวมทั้งกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิ กิจกรรม กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้“ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน 

ซึ่งการจัดการศึกษา ถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน ชาวจังหวัดศรีสะเกษตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการศึกษาดังกล่าว โดยการแสดงออกให้เห็นจากการจัดงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ บุคลากร อำนวยการการจราจร สาธารณสุข สาธารณูปโภค สถานที่พัก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังได้รีบการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรในจังหวัด 

เช่นสหกรณ์ออมครูศรีสะเกษ จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ อพปร.ในจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศรีสะเกษและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่การแข่งขันการจัดงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกจากนั้นยังมีภาคเอกชนและประชาชนพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย การจราจร การรักษาพยาบาล ที่พักสวัสดิการ อาหารการกิน 

โดยมีแนวทางการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ “ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เอาเปรียบ ปลอดภัย ประทับใจ อยากกลับมาศรีสะเกษอีก” และอื่นๆ สำหรับผู้มาร่วมงาน เสมือนเป็นญาติที่มาเยี่ยมบ้าน อยู่บ้านเรา กินอิ่ม หลับสบาย เดินทางปลอดภัยทุกที่ ซึ่งเราจะส่งมอบความประทับใจให้กับทุกท่านที่มาเยือน ส่วนการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพต่อไป” ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าว

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน หรือเดินทางไปร่วมรับชมและให้กำลังใจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ ซึ่งหลังจากการแข่งขันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคเหนือ ที่ จ. สุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 และปิดท้ายด้วยการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคใต้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถกดติดตามหรือรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ที่ แฟนเพจ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (https://www.facebook.com/sillapa.net) หรือ เว็บไซต์ www.sillapa.net