Update Newsสังคม

สค. พม. ประกาศเกียรติคุณ “คนวิริยะ” เผยแพร่ในหนังสือ “บนเส้นทางแห่งโอกาสสู่…ความสำเร็จ”

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “คนวิริยะ” ให้แก่บุคคลและกลุ่มอาชีพผู้ซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 16 รางวัล กล่าวรายงานโดย นางถิรวดี พุ่มนิคม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลและกลุ่มอาชีพผู้ซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “คนวิริยะ”ในวันนี้ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญ

   

ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ที่ สค. ได้พยายามขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวมาโดยตลอด และตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง รวมถึงโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากร ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชื่อมั่นของบุคคล ให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า การประกาศเกียรติคุณเป็น “คนวิริยะ” มีจุดเริ่มมาจากการถอดบทเรียนปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สค. ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ศรีสะเกษ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ชลบุรี สงขลา และนนทบุรี 

โดยศูนย์ฯ ทั้ง 8 แห่ง เหล่านี้มีภารกิจในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและสตรีซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกไปค้าประเวณี และค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา หรือประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ 

ซึ่งการถอดบทเรียนปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์ฯ นำมาซึ่งการประกาศเกียรติคุณเป็น “คนวิริยะ” ในวันนี้ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมประวัติ ความเป็นมา และผลงานของผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณทั้ง 16 รางวัล ตีพิมพ์เป็นเป็นหนังสือ “บนเส้นทางแห่งโอกาสสู่...ความสำเร็จ” ซึ่งได้รวบรวมเส้นทางสู่ความสำเร็จของบุคคลและกลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๖ บทความ เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ และให้แง่คิดในมุมมองที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้อ่านและครอบครัวได้ รวมทั้งแนวคิดการมีจิตอาสา ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
 

ข้อมูลของบุคคลและกลุ่มอาชีพที่อยู่ในหนังสือ “บนเส้นทางแห่งโอกาสสู่...ความสำเร็จ” ยกขึ้นมา เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “โอกาส” ที่รัฐสร้างให้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชีวิตของคนเหล่านี้ “โอกาส” ที่รัฐสร้างให้เป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ นอกจากโอกาสที่ได้แล้ว บุคคลเหล่านี้ยังก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่น มานะ บากบั่น ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ และฝึกฝน เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อดีขึ้นแล้วได้ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม นับได้ว่าเป็นคุณงามความดี ที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.dwf.go.th. นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย