Update Newsสังคมสังคม/CSR

สถาบันการสร้างชาติ จัด สุนทรพจน์ “รหัสวัฒนธรรม กับการสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา สถาบันการสร้างชาติ จัดการบรรยายหัวข้อ บริหารตนและบริหารคน เพื่อการสร้างชาติ ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัยเลเชอร์ปาร์ค  โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานหลักสูตร และ กล่าวสุนทรพจน์ โดย ดร. ฐิติพร ฌานวังศะ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่างานศิลปหัตถกรรม การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการออกแบบและบริหารงานวิจัย บริษัทพีคฌานจำกัด และเป็นนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) Harvard Model 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรเน้น การสร้างผู้นำ นักบริหาร บนฐานคุณธรรม นำการสร้างชาติการสร้างเครือข่าย คนเด่น คนดี คนดัง ระดับประเทศทุกคนเติบโตจากภายในปรัชญา ระเบิดจากข้างใน แต่ถ้าข้างในว่างเปล่าก็ไม่มีตัวตนและ คุณก็จะไม่มีตัวตนในโลกนี้


ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative ,Culture & High Value Service) โดยกรอบแนวทางการพัฒนา Creative People  Creative Product  Creative Place


รวมทั้งองค์ประกอบ Cultural DNA ที่สำคัญของคนไทย ประกอบด้วย 5 Fs ได้แก่ Flexible ความยืดหยุ่น Fun ความสนุก Friendly ความเป็นมิตร Flavoring ความมีรสชาติ Fulfilling การเต็มที่กับชีวิตคนไทย 4.0 ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 4.0 สำหรับค่านิยมในศตวรรษที่ 21 มีอยู่ 2 ประการคล้ายคลึงกับค่านิยมทั่วไป คือ 1.ค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ (Self-Expression Value) คือ ค่านิยมที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง กล้าที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง 2.ค่านิยมจิตสาธารณะ (Communal Value) คือ ค่านิยมที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อยากช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น 

เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เปลี่ยนไปเนื่องจาก Mobility เพิ่มขึ้น Connectivity เพิ่มขึ้น Interactivity เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ของคนเปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดวัฒนธรรม 3 ชุดใหม่ (1) New Culture of Living (2) New Culture of Learning (3) New Culture of Workingในทางปฎิบัติ ปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม จากการผสมผสานของรูปแบบและสัญลักษณ์ต่างๆ(Consumption of mixture of visual signs)โดยสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว   และ เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทุนวัฒนธรรม Culture Capital อัตลักษณ์ Identity ภูมิปัญญาท้องถิ่น Local knowledge ความสร้างสรรค์ Creativity ไปสู่ Innovation นวัตกรรม


การหลอมรวมนามธรรมและรูปธรรมเข้าด้วยกัน ก่อเกิด คำว่า Life Style คือ ด้าน ART ศิลปะ Philosophy ปรัชญา Aesthetic สุนทรียศาสตร์ บวกเข้ากับ The Needs Of Consumers ความต้องการ กับ Trends แนวโน้มหรือกระแส นั่นเอง


"หากไม่กล้าที่จะเปลี่ยนในขณะนี้ ก็จะไม่มีเวลา ให้พัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อไปในอนาคต” (If you are not ready for a change,You won’t have time to develop in the future) …Prof. Ena Brown


“การเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องการมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องถูกใจ ที่อยากจะเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีการวางแผนและมีระบบรูปแบบที่ดี Passion มันเป็นเรื่องสำคัญ แต่คุณต้องมีวิธีการที่ดีพอ”


ขอบคุณข้อมูลจาก Creative Thailand และสถาบันการสร้างชาติ