Update Newsการศึกษาประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 1/2564  

ข่าวดีสำหรับผู้ปกครอง และนักศึกษา ที่เข้าเรียนกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ในภาคเรียนที่ 1/2564 ทางสถาบันฯ ขอประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อลดภาระและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นปัญหาของทุกๆ หน่วยงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการขานรับมติคณะรัฐมนตรี ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดอย่างหนักของ โควิด-19 ทางสถาบันฯ รวมถึงผู้บริหารและครูอาจารย์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการปรับการเรียนการสอน ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ทางด้านการเรียนการสอนใช้ระบบการเรียนออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางสถาบัน ฯ ได้มีการจัดทำโดยผ่านช่องทางออนไลน์และใช้มาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด  ทางด้านสังคม ได้ร่วมมือกับเขตปทุมวัน และสาธารณสุขเขต 5 จุฬาลงกรณ์ จัดบริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบสถาบันฯ และในพื้นที่เขตปทุมวัน โดยทางสถาบันฯ ได้ให้ใช้พื้นที่ของสถาบันฯ เป็นจุดตั้งหน่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก อีกด้วย

 

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังระบาดหนักและยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ทางสถาบันฯ มีความตระหนักในส่วนของค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอน้อมรับมติคณะรัฐมนตรี ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%

 ขอให้นักศึกษาทุกคน ตั้งใจเรียน มีความพากเพียร ขยัน อดทนและรับผิดชอบต่อการเรียน และงานที่ได้รับมอบหมายทำให้สำเร็จลุล่วง เพื่ออนาคตของนักศึกษาเอง และเพื่อประเทศชาติในอนาคต  พร้อมกันนี้ทางสถาบันฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของครูอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ  อย่างสูงสุด” รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร กล่าวทิ้งท้าย

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 104 9099 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ ได้ที่ www.pit.ac.th