วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
SMEUpdate Newsการตลาดสังคมสังคม/CSR

สสว.เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ใน 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 


ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง เข้าร่วมแถลงข่าว พร้อมเสวนาเรื่อง“จุดเด่น Excellence Center ของแต่ละมหาวิทยาลัย และแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ Excellence Center เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ” ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
4) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ 
7) มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี
8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน E-LSCM และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย