Update Newsสังคม

สัตหีบนำนักเรียนฟังบรรยายธรรมขัดเกลาจิตใจกับวัยรุ่นยุคใหม่

วันนี้ 30 พ.ค.60 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และกระบวนการคิดในวัยรุ่นของชุมชนเตยงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน และเยาวชนของชาติได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะครู อาจารย์ นักเรียนชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 637 คน เข้าร่วมในโครงการ และในวันนี้ยังนิมนต์พระ พระธรรมวิทยากรฝ่ายฝึกอบรมธรรมนิเทศ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาบรรยายให้ความรู้

นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกต่อวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภค และวัตถุนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดต่อเด็กและเยาวชนที่ขาดวุฒิภาวะ และขาดความรับผิดชอบต่อตัวเอง อันมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทำแท้ง การคลอดบุตรแล้วนำไปทิ้ง อันมีผลกระทบต่อการต้องออกจากโรงเรียน ทำให้ครอบครัวแตกแยก เสี่ยงต่อการติดสารเสพติด 

และปัญหาสังคมอื่นๆ โรงเรียนสิงห์สมุทร วัด และชุมชนเตยงาม จึงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นภายใต้หัวข้อการอบรมคือ “เปิดประตูใจใส่ธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน” สาระสำคัญเน้น “ วัยธรรม วัยทีน ธรรมะใสๆ กับวัยรุ่นยุคใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน และเยาวชน


นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่โครงสร้างของสังคมไทยยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้คนไทยซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกอันส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาหลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์อันสูงสุด
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323