Update Newsสังคมสังคม/CSRแรงงาน

‘หม่อมเต่า’ห่วงแรงงาน เรียก ขรก.ประชุมด่วน เพิ่มมาตรการเยียวยาพิษโควิด -19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกข้าราชการประชุมด่วน เพิ่มมาตรการเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตน แก้กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563วันนี้ (29 มีนาคม 2563) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ในวันอังคารที่ 31 มีนาคมจะถึงนี้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง