Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจพาณิชย์

องค์การตลาด เดินหน้าเปิดตลาดค้าส่งเชื่อมโยงผลผลิตชุมชน

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย แผนกกิจการพิเศษ เร่งเดินหน้าทำการตลาดเชิงรุก เปิดตลาดค้าส่ง ผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชน มะพร้าวน้ำหอม บ้านแพ้ว และสินค้าเกษตรปลอดสาร ที่มีศักยภาพทางการค้าทั้งคุณภาพและกำลังการผลิต เพื่อเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า นับเป็นภารกิจการช่วยเหลือคนไทยและประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป