Update Newsสังคมสังคม/CSR

อธิบดีพส. ลงพื้นที่รณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ” เปลี่ยนความสงสารเป็นการสร้างโอกาส

วันนี้ (24 ก.ย. 61) เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานอัฒจันทร์ ศูนย์การค้า Siam Square One เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการแจ้งเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ ตลอดจนการสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศภายใต้แนวคิด ให้ทาน ให้คิด ให้ชีวิต “คนขอทาน” พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ไปยังหน่วยงานในพื้นที่ 76 แห่งทั่วประเทศนางนภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันภายใต้โครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน” ผ่านการดำเนินงานภายใต้ 3 นโยบายสำคัญใน การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ทำการขอทาน 

คือ 1) นโยบายเร่งด่วน ด้วยการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลทั่วประเทศ 2) นโยบายบริหารการพัฒนา ด้วยการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีบัตรผู้แสดงความสามารถ และ 3) นโยบายการขับเคลื่อนในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ในการแก้ไขปัญหาขอทานในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สมุทรปราการ และเชียงใหม่ พบว่าผลตอบรับจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ อีกทั้งยังมีความยินดีในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับภาครัฐ และจากผลการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา พบว่ายังมีกลุ่มผู้ทำการขอทานทั้งชาวไทยและต่างด้าวในรูปแบบที่หลากหลาย 

ทั้งนี้ จึงควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทานอย่างกว้างขวาง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล สำหรับการแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการทำงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใต้แนวคิด “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”
 

นางนภา กล่าวต่อไปว่า โครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ” เป็นการเน้นย้ำถึงการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตามภารกิจของ พส. ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมการจัดระเบียบ เพื่อลดจำนวนผู้ทำการขอทาน โดยมีการนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ลงฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดกิจกรรมจากกรุงเทพมหานครไปสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อการดำเนินการพร้อมกัน ทั้งนี้ การดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสุขภาพจิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนบางปะกอกวิทยา เป็นต้น 


“การเปลี่ยนภาพจำของสังคมจากเดิมที่เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ด้วยความสงสาร เป็นการสร้างโอกาสและสร้างที่ยืนในสังคมอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน เป็นภารกิจที่กระทรวง พม. ไม่สามารถดำเนินการได้เองเพียงลำพัง ดังนั้น ความสำเร็จในวันนี้และที่ผ่านมา ถือว่าเกิดจากความร่วมมือกันจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง” นางนภา กล่าวในตอนท้าย