Update Newsสังคม

นิทรรศการ “อาชีพสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า นำพาความพอเพียง”

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสออกร้านและแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาภายใต้แนวคิด “อาชีพสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า นำพาความพอเพียง” ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561

  

  

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิด งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 

สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการ ร่วมออกร้าน และแสดงนิทรรศการ ของสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “อาชีพสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มีคุณค่านำพาความพอเพียง” โดยกำหนดให้สถานศึกษาอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ออกเวรร้านค้า และแสดงนิทรรศการ ผลการดำเนินงาน ในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมแสดงสาธิตการ ทำผลิตภัณฑ์ของแต่ละอำเภอ เพื่อบริการให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ ด้านการจัดการอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนที่ร่วมเข้างาน อาทิเช่นการอ่านหนังสือ เพื่อตอบคำถาม การวาดรูประบายสี การทายปัญหา เป็นต้นเพื่อเป็นการส่งเสริม รักการอ่าน ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส