Update Newsสังคม

เขตบางซื่อรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

(16 ก.พ. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการขับเคลืื่อนประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนเขตบางซื่อ และทีมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับชุมชน ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง