Update Newsการตลาดการศึกษา

เจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0

จเนซิส มีเดียคอม รุกก้าวระบบการเรียนการสอน นำระบบไอที 21 โซลูชั่นเพื่อการศึกษา ลงสู่ตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 แล้ว  พร้อมเปิดข้อมูลให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 21 มีนาคม ศกนี้ ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเจาะกึ๋นทั้ง 21 โซลูชั่น ช่วยเสริมทักษะมันสมอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล  หวังเป็นเครื่องมือปฏิรูประบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่รุ่นเด็กสู่วัยทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างคนคุณภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนโยบายพัฒนาประเทศ ผลักดันระบบการศึกษาสู่ยุคประเทศไทย 4.0


นายวิทยา  มิตรศรัทธา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นในระบบการศึกษา เปิดเผยว่า  บริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโซลูชั่น นวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล อุปกรณ์ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ในระบบการเรียนการสอนทุกช่วงวัย เพื่อการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กแรกเกิด – กลุ่มเด็กประถมศึกษา/มัธยมศึกษา – กลุ่มอุดมศึกษา – กลุ่มผู้สอนครูอาจารย์ - สถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถทักษะฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้อายุ ให้ได้รับองค์ความรู้แบบเท่าทันการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ต้องผลักดันการปฏิรูประบบการศึกษาใหม่เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือดิจิทัล 4.0


ความสำเร็จที่ผ่านมา บริษัทเจเนซิสฯ มีความมุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีส่วนช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพราะ การศึกษาจะช่วยพัฒนาคนอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในได้อย่างยั่งยืน


ดังนั้น  ในฐานะที่ เจเนซิส มีเดียคอม เป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นในระบบการศึกษาที่ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และสั่งสมประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบการศึกษาแบบดิจิทัลต่อเนื่องมาถึง 21 ปี บริษัทฯ จึงเปิดตัวระบบไอที21 โซลูชั่นการศึกษาใหม่”  เพื่อผลักดัน เป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 21


ทั้งนี้ เพื่อมุ่งยกระดับการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องมีองค์ประกอบของความก้าวหน้าและทันสมัยด้วยการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ท่ามกลางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  ขณะที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ไทยแลนด์ 4.0  นับตั้งแต่แรกเกิด-ช่วงวัยต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุ ใน 7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็กหรือแรกเกิด-กลุ่มเด็กประถมศึกษา/มัธยมศึกษา-กลุ่มอุดมศึกษา-กลุ่มพัฒนาผู้สอน –กลุ่มภาษา/ภูมิภาคศึกษาและโลกศึกษา –กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์  และกลุ่ม Online Education/ E-learning/Education Services

ผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น 21 ระบบเพื่อการศึกษารองรับไทยแลนด์ 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย Educational Service -13 บริการ ได้แก่ (1) ระบบสร้างเสริมเชาวน์ปัญญาและความรู้ (2) ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยเรียน (3) ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยทำงาน (4) ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ (5) ระบบพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี (6) ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา (7) ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา (8) ระบบสะเต็ม ระดับประถมศึกษา (9) ระบบสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา (10) ระบบตะลุยโจทย์และติว ระดับประถมศึกษา (11) ระบบตะลุยโจทย์และติว ระดับมัธยมศึกษา (12) ระบบอาเซียนศึกษาและโลกศึกษา (13) ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมี  Educational Platform – 8 แพลตฟอร์ม ได้แก่ (1) ระบบแกนกลางเพื่อสร้างความสำเร็จในการเรียนและการทำงานร่วมกัน (2) ระบบคลังสื่อดิจิทัลสำหรับครู (3) ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (4) ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับโรงเรียน (5) ระบบกวดวิชาออนไลน์ (6) ระบบการเรียนรู้และเลือกวิชาเรียนตามต้องการ (7) ระบบจัดการผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จแห่งชีวิต (8) ระบบคัดกรองเนื้อหาและสร้างความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต


ทั้งนี้ การเปิดตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่นทั้ง 21 ระบบเพื่อการศึกษา เจเนซิส มีเดียคอม จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก จำนวนกว่า  200  คน ที่มาจากหน่วยงานทางด้านการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ  ได้ทราบถึงความก้าวหน้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศโซลูชั่นแพลทฟอร์มเพื่อการศึกษารวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนการสอนดิจิทัล เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักและเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบใหม่ๆ ที่นำมาแนะนำและแสดงภายในงานสัมมนา


“เราตั้งเป้าหมายว่า ทั้ง 21 โซลูชั่นการศึกษาดังกล่าว จะช่วยทำให้ระบบการพัฒนาคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ให้ได้รู้เท่าและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดทุกช่วงวัยนับตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนพัฒนาคนให้ก้าวเข้าสู่วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)  เป็นสมองและกำลังสำคัญมีขีดความสามารถของประชากรโลก (Global Citizenship) เพื่อพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับนโยบายรัฐในการผลักดันให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”


ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ 21 ไอทีโซลูชั่นเพื่อการศึกษานี้ จะผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจำนวน 300 รายทั่วประเทศ  และทีมบริหารการขายโดยตรงถึงสถาบันการศึกษาเอกชนและนานาชาติทั่วประเทศ มีบริการหลังการขายดูแลระบบให้ตลอดสัญญาการขาย นอกจากระบบโซลูชั่นแล้ว เจเนซิสฯ ยังจำหน่ายสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น หนังสือพูดได้ และหนังสือความรู้ประเภทอื่นๆ อีกด้วย