Update Newsสังคมสังคม/CSR

เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน #ปีที่ 3

วันนี้ (31 พ.ค.67) ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี, บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และประชาชน จัดโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา ผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ในด้านการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รวมถึงของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อโอกาส และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

 

โดยเด็กกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง (อายุระหว่าง 2-18 ปี ทั่วประเทศ จำนวน 1,072 คน ซึ่งกรมการเด็กและเยาวชน กำหนดให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด พิจารณาเด็กกลุ่มเป้าหมาย จากฐานข้อมูลระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-logbook), เด็กจากระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS), เด็กจากการติดตามเด็กแรกเกิดที่มีอายุเกิน 6 ปี และเด็กจากฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดละอย่างน้อย 14 คน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาเด็กจากฐานข้อมูลต่างๆ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้กำหนดรูปแบบของกิจกรรมเป็นการจูงมือเด็กเลือกซื้อสิ่งของอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น

ทั้งนี้ ได้ประสานผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนงบประมาณในการซื้อสิ่งของอุปกรณ์การเรียนตามความเหมาะสม รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี

 

 

โดยพิธีเปิดโครงการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติร่วมสนับสนุนโครงการ และกล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน และในการจัดโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟูฯ ในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส ร่วมสนับสนุนโครงการด้วย

อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการ คือ นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี, นางเพ็ญศรี สุขเขียว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางณัฏฐารมย์ เลิศสนเมธากุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวอัจฉรพรรณ หอมรส ผู้นำสตรีดีเด่น ด้านพัฒนาสังคม, ร้านหมื่นพงศ์การเกษตร โดยคุณวาสิณี โพธิ์เพชร, นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลวิภาวดี และหัวหน้าหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี