Update Newsสังคมสังคม/CSR

“เพื่อนชุมชน” สานฝันเยาวชนระยอง มอบทุนการศึกษาเฟส 2 ผลิตบุคลากรสาธารณสุข ป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ แห่งใหม่ของจังหวัด

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ระยอง) มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง จัดโครงการ “สานฝัน ปั้นน้อง เตรียมพร้อมบุคลากรศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง” ต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 2 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ อบจ. ระยอง เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรองรับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง โดยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน จังหวัดระยอง มีการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น เพื่อ “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน” สมาคมฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2567 ณ โรงแรมแทมมารินด์ การ์เด้น ระยอง นายทศพร กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนิสิตเข้าร่วมโครงการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา แบ่งเป็นเฟสที่ 1 ให้การสนับสนุนด้วยกัน 3 รุ่น ในปีการศึกษา 2564 – 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 51 ทุน ประกอบด้วย พยาบาล (ภาคภาษาไทย) 30 ทุน, การแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ 4 ทุน, กายภาพบำบัด 4 ทุน, โภชนบำบัด 4 ทุน, เทคนิคการแพทย์ 4 ทุน และจิตวิทยา 5 ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,480,000 บาท สำหรับเฟสที่ 2 เปิดโอกาส ให้การสนับสนุนด้วยกัน 4 รุ่น เริ่มดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2567 – 2570 รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ทุน ประกอบด้วย พยาบาล (ภาคภาษาไทย) 20 ทุน และกายภาพบำบัด 10 ทุน รวมเป็นมูลค่าทุนทั้งสิ้น 8,400,000 บาท โดยสมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวทั้ง 2 เฟส รวมมูลค่ากว่า 21,880,000 บาท

นายทศพร กล่าวต่อว่า สำหรับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หลังสวนสน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดำเนินการก่อสร้าง โดย อบจ. ระยอง มีรูปแบบให้บริการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นสถานบริการที่มีแพทย์ทั่วไป ให้บริการประชาชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง และดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ในรูปแบบบริการมีการเชื่อมระบบแบบไร้รอยต่อ ส่วนระยะที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน และระยะที่ 3 เป็นบ้านพักผู้สูงอายุครบวงจร (Senior complex)