Update Newsสังคมสังคม/CSR

เริ่มแล้ว!! งาน Thailand Social Expo 2019 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมที่ใหญ่ที่สุดของไทย

            นนทบุรี (5 ก.ค.2562) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียนกว่า100 หน่วยงาน เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย เป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยเข้าร่วมงาน

            นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านสังคม ได้ดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล นำไปสู่การการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อีกทั้งการพัฒนาระบบสวัสดิการและระบบการคุ้มครองทางสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาสังคม และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในมิติด้านสังคม

            นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียนกว่า 100 หน่วยงาน กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน-Partnership for Sustainability” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นมหกรรมที่รวบรวมผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบทบาทในการเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาสังคม และแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม รวมถึงเป็นการต่อยอดและขยายผลของนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและบทบาทด้านสังคมของไทยในอาเซียนอีกด้วย

            นายปรเมธี กล่าวอีกว่า งาน Thailand Social Expo 2019 นับเป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากการจัดงานครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียน กว่า 100 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

            โซนที่ 1 การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย อาทิ สมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ วาระแห่งชาติ Active Aging สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข สื่อสารสร้างสรรค์ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และ การยกระดับ CSR สู่พลังจิตสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสังคมในการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการของแต่ละหน่วยงาน

            โซนที่ 2 การบริการทางสังคม อาทิ บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สาธิตการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพ ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ การทำบัตรประจำตัวประชาชน และการให้บริการจัดหางาน เป็นต้น

            โซนที่ 3 การแสดงบนเวทีและการแสดงนวัตกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ Pavilion กลาง มีการแสดงผลงานการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ประกอบด้วย ปฐมวัย วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ รวมทั้งการแสดงนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การแสดง Application งานด้านสังคม และการแสดงบนเวทีกลาง อาทิ การแสดงดนตรีของคนพิการ Fight for Dream การแสดงจำอวดหน้าม่าน ตอน การให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทาน

            และโซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ทอฝันbyพม. ผลิตภัณฑ์OTOP ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมที่พร้อมนำเสนออีกมากมายภายในงาน

            นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้ (5 ก.ค. 62) เป็นวันแรกของงาน Thailand Social Expo 2019 โดยมีกิจกรรมที่น่าใจมากมาย อาทิ 1) การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กรอบและทิศทางการพัฒนาด้านสังคมของไทย ภายใต้ยุคนวัตกรรมและดิจิทัล นนทบุรี โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 2) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” ระหว่าง กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3) การแสดงบนเวทีกลาง ณ Pavilion กลาง ได้แก่ กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนวินิตศึกษา  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การรำพื้นบ้านวิถีไทย สไตล์หนองแหน การแสดงดนตรีจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง (สุรชัย สมบัติเจริญ ตู้ ดิเรก  ดาว มยุรี อังคณา ทิมดี และคณะ) การแสดงชุด “เชียร์ลีดดิ้ง” จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี การแสดงชุด “มโนราห์ราชประชาพนมศิลป์” จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ และการแสดงความสามารถบนเวทีของสภาเด็กและเยาวชน 5 ภาค  เป็นต้น 4) การบริการทางสังคม อาทิ การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ การสาธิตการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการฝึกอาชีพ ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ การทำบัตรประจำตัวประชาชน และ การให้บริการจัดหางาน เป็นต้น 5) การออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน by พม.” ผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการวิชาการและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคม  อีกทั้งมีศิลปินดารามาร่วมมอบความสนุกกับประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมเล่นเกมร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

            นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับเวทีเสวนาวิชาการโครงการ Conference มีทั้งเวทีภายในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare and Development) 2) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) 3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านอาชีพแก่สตรี 4) การบรรยายจาก 5 พื้นที่ ตำบลบูรณาการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง และ 5) การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting for the Network of Expert on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN) เป็นต้น

                “ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ทุกช่วงวัย เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

(ชมคลิป)