Update Newsท่องเที่ยว B Tripศิลปวัฒนธรรมแหล่งเที่ยว

แม่ฮ่องสอน ชวนเที่ยวชมมรดกวัฒนธรรมศิลปะสร้างสรรค์ “นกกิ่งกะหร่าตัวโต” ครั้งใหญ่ที่สุดของจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอำนวยการของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่องาน “มหกรรมรวมพล ยลนก ยลนก - ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ “เทศกาลนาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี" ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงเรียน อบจ.) บ้านจองคำ และวัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์พื้นฟูสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณีขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง 5 F Soft Power หรือ 5 F Plus ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น ภายในงาน “มหกรรมรวมพล ยลนก - ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ “เทศกาลนาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ที่สุดอีกงานหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
 

 

 
 

 

 

กิจกรรมประกอบด้วย 
• “งานมหกรรมรวมพล ยลนก - ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ชมขบวนแห่นกกิ่งกะหร่า-ตัวโต จากตัวแทนจากหลายจังหวัดภาคเหนือร่วมขบวน ขบวนชาติพันธุ์ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านถนนขุนลุมประพาสไปยังโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำมีการแสดงนกกิ่งกะหร่า ตัวโต จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว ณ สนามกีฬา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ พร้อม นิทรรศการ การสาธิตด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำปีกนกกิ่งกะหร่า การทำตัวโต การต้องลาย การย้อมผ้าสีธรรมชาติ ผ้าเขียนเทียน บูธจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (ขบวนแห่มีเฉพาะวันที่ 2 มิ.ย.66)

• "เทศกาลนาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี" วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. กิจกรรมการแสดงรำนกกิ่งกะหร่า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานองค์พระธาตุ วัดพระธาตุดอยกองมู

นอกจากนี้ ยังมีจัดการประกวด รำนกกิ่งกะหร่า ประเภท ทีมนก 2 ตัว และคณะดนตรีประกอบ และการประกวดรำโต และคณะดนตรีเสียงประกอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นให้แพร่หลาย ตลอดจนให้เด็ก และเยาวชน และประชาชนได้แสดงทักษะฝีมือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแสดง

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยว และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน “มหกรรมรวมพล ยลนก ยลนก - ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และกิจกรรมเทศกาล "นาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี" ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 2982 - 3 โทรสาร 0 5361 2984 (ในวันและเวลาราชการ) Facebook : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน TAT MAEHONGSON

• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม) ชั้น 1 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 4417 โทรสาร 0 5361 4303 (ในวันและเวลาราชการ) Facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

*ข้อความรูปภาพสามารถเผยแพร่ ได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์