Update Newsสังคมสังคม/CSR

สุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล


สุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิปัสสนากรรมฐาน โพธยาลัย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ตำบล ขุนทะเล อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

พระครูพิศาลพัฒนานุกิจเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พระครูสุตธรรมสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี ประธานกรรมการโรงเรียน นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา วันพฤหัสบดีที่ 25-27 กรกฎาคม 2567

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ ๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ( โพธยาลัย ) เพื่อส่งเสริมพระภิกษุสามเณร นักเรียน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้นำตนเองเข้าหาธรรมะ นำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสมาธิ และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงาม และความกตัญญูกตเวทิตาแก่องค์พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย

โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี,สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สภ.ขุนทะเล,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน สำหรับโครงการนี้มีผู้สมัครเข้าโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 72 พรรษา กว่า 300 คน

สิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี