Update Newsสังคมสังคม/CSR

ชลบุรี จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โดมห้วยสุครีพ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นายละออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาชนที่นำสุนัข แมว มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 กรมปศุสัตว์ ได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกันจัดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทีทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงหมาและแมว อย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนเลี้ยงสุนัข แมวอย่างถูกวิธี ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของหมา แมวจรจัดตามที่สาธารณะ และไม่มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ