Update Newsสังคมสังคม/CSR

สุราษฎร์ฯ บูรณาการจัดโครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ฯพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์บูรณาการรับรายงานตัวผู้สมัครร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ห้วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2567 รวม 21 วัน ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีพระพรหมวชิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ เพื่อให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและสมเกียรติ ทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการจัดโครงการเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และแจ้งให้ทุกจังหวัดบูรณาการจัดพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวนผู้ร่วมไม่น้อยกว่า 73 คน สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 73 คน

สิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี