Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจสังคมสังคม/CSR

กรุงศรีคว้ารางวัลเกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก”

กรุงเทพฯ (10 กรกฎาคม 2567)- นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ในฐานะผู้แทนกรุงศรี  รับมอบรางวัลเกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567 จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

รางวัล“คนดี รักษ์โลก”พิจารณาจากวิสัยทัศน์องค์กร นโยบาย และผลการดำเนินงานที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกรุงศรีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 34 องค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว