Update Newsสังคมสังคม/CSR

2 ศิษย์เก่า ปรม.ดีเด่น จากพม.รับโล่ ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้าที่มุ่งมั่นในด้านธรรมาภิบาล โดย ดร.พิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว
 จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่า ปรม.ดีเด่น นายสมชายได้ให้ข้อคิดในการทำงานก่อนมาถึงจุดนี้อย่างน่าชื่นชม และรู้สึกถึงความอบอุ่น ในการสร้างองค์กรอย่างเป็นสุข ไว้ว่า “เรื่องการทำงานผมให้ความสำคัญกับเรื่องคน ถ้าหากคนมีความสุของค์กรก็จะราบรื่น ต้องถือหลัก good governance หรือธรรมาภิบาลซึ่งธรรมาภิบาล 

ผมใช้หลัก REDTAPE ก็คืออะไรที่มันติดแน่นแล้วมันก็จะติดอยู่กับผมตลอดไป โดย REDTAPE มาจากหลาย ๆ คำประกอบกัน ได้แก่ R - responsbility ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอยู่บนความรับผิดชอบตลอด รับผิดชอบใคร ก็คือ รับผิดชอบต่อประชาชน E - Efficiency Effectivenessประสิทธิภาพ กับประสิทธิผล ถ้าทำงานแล้วต้องการทำงาน 3 ชิ้นให้ดี 3 ชิ้นต้องออกมาดี ดีแล้วใช้ได้ไหม นั่นคือประสิทธิผล 

D - Decentralize ต้องมีการกระจายอำนาจเยอะๆ ให้น้อง ๆ ได้รับผิดชอบในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบ ให้เขาคิด และเขากล้าตัดสินใจ นั่นคือสิ่งจำเป็น สำหรับตัว T - Transparency ต้องโปร่งใส ต้องทำงานเหมือนอยู่ในห้องกระจก ใคร ๆ ก็มองเห็นว่าเราทำอะไร ให้ทุกคนรู้ว่าเราทำอะไร A - Accountability คือ พร้อมถูกเช็คบิลตลอดเวลา หมายความว่าถ้าคุณทำผิด คุณต้องรับผลแห่งความผิดนั้นตลอดเวลา 

นั่นคือคุณต้องถือว่าสิ่งที่คุณทำจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิต P - Participation คือ ทุกคนต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน ถ้าหากว่าเราเป็นหัวหน้างานแล้วเราทำงานคนเดียวงานจะไม่มีทางสำเร็จ E - Education ต้องมีการศึกษา หมายถึงการเรียนรู้ จากการทำงาน จากการดำเนินชีวิต จากคนทั่วไป จากสถานที่ จากอะไรก็ได้ ถ้าหากว่าทำงานต้องมี 3 สิ่ง คือ ขยัน ซื้อสัตย์ และกตัญญู รวมกับ Good Governance ก็จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปได้”