Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสังคมสังคม/CSR

365 วันมหัศจรรย์เมืองหน้าเที่ยว เริ่มแล้ว Lanna

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ kick off นำร่องเส้นทางแรกในภูมิภาคภาคเหนือ Lanna Culture เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวใกล้เคียง โดยเริ่มต้นจุดแรกที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนกว่าพันปี พร้อมชมสาธิตการทำโคมล้านนาและตุงค่าคิง ต่อจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย และทดลองนั่งสามล้อ และรถรางชมเมือง เพื่อไปยังศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน ชมกระบวนการทอผ้าไหม และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอก ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

อาทิ แยมหม่อน น้ำหม่อน และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอก จากนั้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานเตาชวนหลง ซึ่งเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา แห่งเดียวในลำพูนที่ออกแบบและผลิตด้วยมือทุกขั้นตอน และร่วมกิจกรรม workshop วาดลวดลาย และเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกบนเครื่องปั้นดินเผาจากการลงพื้นที่จังหวัดลำพูน แสดงให้เห็นถึงต้นทุนทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงเอกลักษณ์สินค้าท้องถิ่นของลำพูนได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับเมืองน่าเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าและโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

 

#ลำพูนเมืองน่าเที่ยว
#สุขทันทีที่เที่ยวลำพูน
#5mustdointhailand
#AmazingThailand
#365วันมหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว