จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข “Home of happiness” บ้านแห่งความสุข

Read more

พม. จัดงานวันสตรีสากล 2566 หนุนพลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

Read more