กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดพิธีปิดค่ายสัญญาใจ สายใยชุมชน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดค่ายสัญญาใจ สายใยชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่า พัฒนาตนเอง และทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม และส่งเสริมให้แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมายมาจาก 4 เขต คือ เขตบึงกุ่ม ป้อมปราบศัตรูพ่าย สะพานสูง และวัฒนา แบ่งเป็นแกนนำชุมชน จำนวน 36 คน พ่อแม่ผู้ปกครอง 35 คน และเด็กและเยาวชน จำนวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 157 คน