Update Newsกระทรวงแรงงานสังคมสังคม/CSR

ก.แรงงาน MOU ผู้ตรวจการแผ่นดิน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ กระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสานความร่วมมือการทำงานผ่านเครือข่ายระดับพื้นที่ และการร่วมมือด้านวิชาการ โดยมี พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนาม นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นสักขีพยาน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมุ่งเน้นกำลังแรงงานมีงานทำพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานศักยภาพสูง สร้างหลักประกันทางสังคม คุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศและด้านความมั่นคง ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงพร้อมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนภารกิจ โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เป็นเชิงประจักษ์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานที่มีประจำทุกจังหวัด และบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จ.สงขลา 

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ เพื่อให้เกิดองค์รวมในการทำงานที่เป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้เครือข่ายมีส่วนร่วมและสนับสนุนการสร้างการรับรู้ในภารกิจของกระทรวงแรงงานจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามวิถีของชุมชน สอดรับกับเป้าหมายในการสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ

นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ กระทรวงแรงงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยอาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจะช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เชิงรุก และการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ 

ในการสนับสนุนข้อมูลการสำรวจด้านแรงงาน ข้อมูลแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศมุสลิม ความต้องการแรงงานของประเทศมุสลิม แนวทางการการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ประชาชนควรรู้ และการประสานความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการดำเนินงานของภาครัฐ

ด้าน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกระทรวงแรงงานมีเจตจำนงร่วมกันที่จะร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมตามภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการดูแลประชาชนด้านการประกอบอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับกำลังคนในวัยแรงงาน 

ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในการมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการดำเนินนโยบายเพื่อขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานทาส การค้ามนุษย์ การลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ การส่งเสริมสังคมสงบสุขยุติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังนั้น จึงเห็นว่าควรมีการประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันผ่านบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในการเสริมสร้างประสิทธิภาพพในการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน