Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พส. ผลงานโดดเด่น คว้ารางวัลเลิศรัฐ 5 รางวัล ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา  ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี และนายไมตรี อินทุสุต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้มอบรางวัล

 

นางจตุพร กล่าวว่า ในปีนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ครบทั้ง 3 สาขา ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ได้แก่
– ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นนวัตกรรมในการบริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ
– ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทั้งหมด 3 รางวัล จาก 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ “ผลงาน : โนนแดงโมเดล สร้างเสริมสวัสดิการสังคมร่วม (ระดับดีเด่น)” โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ พื้นที่นำ หน่วยงานหนุน และผนึกกำลังกับเครือข่ายในพื้นที่ หนุนเสริมให้พื้นที่โนนแดง เป็น “พื้นที่จัดการตนเอง” และ “ผลงาน : ห้องเช่าคนละครึ่ง ที่พึ่งคนไร้บ้าน (ระดับดี)” ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการทำงาน เปิดพื้นที่เวทีให้กลุ่มคนไร้บ้านสะท้อนความต้องการ สู่การผลักดันเชิงนโยบาย และดึงกลุ่มคนไร้บ้านและภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (ระดับดีเด่น) โดย “ป้าหนู” นางลำพูน โมรานอก แกนนำสำคัญ ของ พส. ที่ร่วมขับเคลื่อนผลงาน “โนนแดงโมเดล สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” โดยเป็นผู้รวมพลัง คนในชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาจัดการปัญหา ใช้ทรัพยากรในพื้นที่จัดการปัญหา ก่อนขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

– ด้านบริการภาครัฐ ขยายผลมาตรฐานการบริการด้านการจัดจ่ายยาอย่างเป็นระบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับยา “ถูกคน ถูกโรค ถูกปริมาณยาและถูกเวลา” ครอบคลุมทั้ง 11 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ด้วยผลงาน : “Well Station : ขยายผลคอนโดยา พัฒนาระบบจัดจ่าย กลุ่มเป้าหมายอยู่ดีมีสุข” (ระดับดี)

การได้รับรางวัลเลิศรัฐครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ พส. ในการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผ่านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งนี้ พส. ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน “พ (เพื่อ) ส (สังคม) .” ลุยพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมเพื่อกลุ่มเปราะบาง ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่พอใจ นางจตุพร กล่าวในตอนท้าย