รมว.พม. ให้โอวาทและมอบเข็มพระราชทานแก่คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

รมว.พม. ให้โอวาทพร้อมมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานแก่คณะเยาวชนไทย โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่นและคณะเยาวชนจากงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ 2 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา  นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้การต้อนรับคณะเยาวชนไทยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน และคณะนักเรียนจากงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งสิ้น 59 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานแก่ผู้นำเยาวชนไทยณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


   

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 44 โดยในปี 2560 เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มีกำหนดนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ๆ ละ 28 คน พร้อมหัวหน้าคณะ 1 คน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 40 คน รวม 330 คน ร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอนมารู เพื่อทำกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ระหว่างวันที่23 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 52 วัน 

ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญของการสร้างเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ศักยภาพ และแสดงบทบาทผู้นำ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นผู้นำ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติ
 

    

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ในปีนี้ มีสมาพันธ์กิจการเยาวชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศเจ้าภาพ ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีที่ดูแลด้านนโยบายเยาวชนเข้าร่วมประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรี พร้อมทั้งคณะเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในฐานะยุวทูต การจัดนิทรรศการแนะนำประเทศไทยในงาน Youth Expo ระหว่างวันที่ 13 – 23 ตุลาคม 2560 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนระดับนานาชาติ เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ ฝึกฝนเยาวชนในการอยู่รวมกลุ่มและสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์และความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป
 

“ทั้งนี้ ตนได้เน้นยำให้คณะเยาวชนทั้ง 2 คณะ ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเยาวชนแต่ละประเทศ โดยให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญ และต้องคำนึงถึงการเป็นตัวแทนของประเทศชาติที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ซึ่งต้องมีวินัย ความสามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย