รมว.พม.จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากร กรมพส. ปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (10 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประธานการเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และนำมาปรับใช้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน และเป็นคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 200 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจในการพัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงให้การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จึงได้นำนโยบายของกระทรวง พม. มาขับเคลื่อนปลูกจิตสำนึกแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ พส. 

โดยจัดอบรม “โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ขึ้น เพื่อนำหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้บริหารและนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ และความรับผิดชอบทางการบริหาร

  

  

ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันการทุจริต ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวง พม.
 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ การให้ความรู้เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Online โดยผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย การเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตสำหรับข้าราชการ 

โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และการปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set) ของบุคลากรในการจัดการกับการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดย นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

กระทรวง พม. เชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกและการปฏิบัติงานอย่างจริงจังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. จะเป็นเครื่องพิสูจน์ และดึงความศรัทธา ความมั่นใจของประชาชนและสังคมกลับคืนมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ และประคับประคองประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง