พาณิชย์ร่วมกับไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป เสริมศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าอาหาร ขยายลู่ทางตลาดสหรัฐฯ

   


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา – นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเจาะตลาดสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยได้เชิญบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ (Regional Advisor) ประจำภูมิภาคอเมริกา มาร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนกว่า 80 ราย 
 
“นับเป็นโอกาสอันดีที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาคร่วมกับที่ปรึกษาประจำภูมิภาค หรือ Regional Advisor เพื่อขับเคลื่อนการส่งออกไทยตามแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำภาคเอกชนรายใหญ่เข้ามาช่วยในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ออกสู่ตลาดโลกในรูปแบบพี่ช่วยน้องหรือเพื่อนช่วยเพื่อน 

กรมจึงได้ประสานเชิญบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ประจำภูมิภาคอเมริกา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการส่งออกของไทยหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการได้รับแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ แนวคิดเชิงนวัตกรรม สร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว 
 
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายธีรพงศ์ จันสิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสก็อต โซล่าร์ (Mr. Scott Solar) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยนฯ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ หัวข้อ “การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมไทยให้เหมาะกับการเจาะตลาดสหรัฐอเมริกา” โดยใช้กรณีศึกษาที่เป็น Success case ของบริษัทฯ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เกิดมุมมองทางการค้าและแนวทางการพัฒนาสินค้าสำหรับตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
 
กิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งได้แก่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันนี้ ส่วนที่สองได้แก่ การจัดคณะผู้แทนการค้าไทยเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะดำเนินการร่วมกับบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป คัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน ๒๐ ราย เดินทางไปพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอาหาร และกลุ่มธุรกิจบริการอาหารของสหรัฐฯ ผ่านเครือข่ายของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เพื่อขยายลู่ทางในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาต่อไป 
 
“พร้อมกันนี้ กรมได้เน้นย้ำให้ทูตพาณิชย์สนับสนุนการผลักดันตลาดในเชิงรุก เร่งศึกษาข้อมูลตลาด พฤติกรรมการบริโภค เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดทางการค้า รวมถึงการพบหารือและเจรจากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี อันจะเป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้าย 
 
สหรัฐอเมริกามีการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรพื้นฐาน ได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อไก่ ฯลฯ หรือสินค้าอาหารประเภทอาหารกระป๋องและอาหารแปรรูปต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าสินค้าจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคสหรัฐฯ ซึ่งยังคงมีช่องว่างทางการตลาดที่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ จะสามารถเข้าไปเติมเต็มได้ 
 
อนึ่ง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – มีนาคม) ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐอเมริการวมมูลค่า 875 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง ข้าว สินค้าประมง และอาหารทะเลแปรรูป