ดย.พม. เตรียมความพร้อมพ่อแม่บุญธรรมต่างชาติ

 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรีมความพร้อมของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชําวต่างประเทศ ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก เตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 

ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชําวต่างประเทศ ได้แก่ อเมริกา แคนาดา ไทย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อังกฤษ เบลเยี่ยม ออสเตรีย เกาหลี เยอรมัน ฟิลิปปินส์ สวีเดน จำนวน ๓๔ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๖๓ คน