รมว.พม. มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน พส. ปี 2564 มุ่งประโยชน์สูงสุดเพื่อกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (21 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายโครงการประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ นโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พส. ทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน ณ โรงแรม อะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานต่อไปในปี 2564 กระทรวง พม. 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ดีและความมั่นคงในชีวิต จำเป็นต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ และนำเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด

 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับเครือข่ายการทำงานด้านสังคม โดยเฉพาะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ "อพม" ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนงานของกระทรวง พม. เป็นมือที่มองไม่เห็น เป็นผู้เสียสละเพื่อสังคม โดยเน้นการบูรณาการแบบ One Home One Heart One Team


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกระดับจัดทำแผนและวางเป้าหมายในการทำงาน 1 ปี และทำงานเชิงรุก ด้วยการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนทุกสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการทำงานที่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากกว่าทำงานตามกระบวนการ