อผส. ประชุมผ่านระบบ Zoom ย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงข้อสั่งการในมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 พร้อมทั้งชี้แจงการปรับรูปแบบการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกรมฯ ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแนวทางของรัฐบาล 

โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล/สเปรย์ ก่อนเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อลดการสัมผัส

 

ทั้งนี้ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีฯ ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด งดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ และดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุด พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการดูแลตนเอง และการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุปลอดโรค ปลอดภัย เกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ตลอดจนอวยพรให้ผู้สูงอายุ และบุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง