MBK มอบน้ำดื่ม สู้ภัยโควิด -19 ให้ พม. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการ “เรามีเรา” 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วย นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบน้ำดื่ม MBK จำนวน 5,000 ขวด ให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ผ่านโครงการ "เรามีเรา" โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ ลานหน้าอาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้