พม-โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อ และ ผู้เสียชีวิต จาก Covid-19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค) ระบุว่าผู้เสียชีวิตจาก Covid 19 (14/8/64) จำนวนสูงถึง 217 คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 60 และจากข้อมูลการรายงานต่างๆ จะพบว่าผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 


นอกจากนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการ ฉีดวัคซีน โควิด 19 มีข้อมูล จำนวนเพียงประมาณ 3 ล้านเศษ ซึ่งถือเป็น เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 11 ล้านคน ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. เห็นความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ โดยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) ได้มอบหมายให้การดำเนินงานในทุกภารกิจของกรมในขณะนี้ 

ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม”โทรหาเพราะห่วงใย” ไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจำเป็นต้องลงเยี่ยม ภายใต้มาตรการ COVID-19 การประสานการดำเนินงานของ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ(อพม) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานผู้สูงอายุ เข้าไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ หรือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของกรม ให้เน้นย้ำ สร้างความเข้าใจ และรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีน โควิด19 ในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง


 

นอกจากนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ร่วมกับ กทม โดยสำนักอนามัยร่วมทำการค้นหาและเชิญชวนผู้สูงอายุในชุมชน รับการฉีดวัคซีน และนำวัคซีนไปให้บริการในกรณีผู้สูงอายุติดเตียงที่ประสงค์รับวัคซีน โดยผ่านกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านผู้สูงอายุ ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าถึงวัคซีน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีช่องทางในการรับการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นต่อเนื่อง

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอร่วมสนับสนุนการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุ และ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่าน รวมพลัง ร่วมใจ สู้ภัยโควิด 19 ด้วยการร่วมรับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน และเป็นการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน